LGD Grupa Łużycka

UWAGA BENEFICJENCI – KONKURENCYJNY TRYB WYBORU WYKONAWCÓW!!!

Beneficjenci korzystający ze wsparcia w ramach ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz BUDOWY LUB PRZEBUDOWY OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ są zobowiązani do stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców przy realizacji danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym, którego wartość przekracza 20 tys. zł netto (zgodnie z zapisami umowy o przyznaniu pomocy).

W pierwszej kolejności beneficjent musi ustalić, do których zadań należy przeprowadzić procedurę zamówienia publicznego. Następnie dla poszczególnych zadań przygotowuje  zapytania ofertowe, które co do zasady tworzy na podstawie informacji z wniosku o przyznanie pomocy (do treści zapytania ofertowego przenosimy informacje z zestawienia rzeczowo-finansowego oraz z opisu zadań). Kolejnym krokiem jaki beneficjent musi zrobić jest upublicznienie zapytania ofertowego na specjalnym serwisie, który od dnia 18 marca 2017 roku udostępniła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Portal jest dostępny pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl. Opublikowanie zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR jest możliwe po zalogowaniu się loginem i hasłem nadanym przez ARiMR. O uprawnienia do zamieszczania ogłoszeń na Portalu należy wystąpić składając Wniosek o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń ARiMR. Przed wypełnieniem Wniosku należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania tego Wniosku. Wzory powyższych dokumentów dostępne są do pobrania na Portalu Ogłoszeń ARiMR w dziale "Wzory dokumentów" oraz w załącznikach. Przeglądanie opublikowanych na Portalu zapytań ofertowych jest możliwe bez konieczności logowania.

Po zamieszczeniu na portalu zapytania ofertowego potencjalnie kontrahenci mają minimum 7 dni na przedłożenie swoich ofert w stosunku, gdy zamówieniem są maszyny i urządzenia. W przypadku robót budowlanych minimalny czas na złożenie oferty wynosi 14 dni. Po zakończeniu okresu na składanie ofert dokonuje się ich oceny, która polega przede wszystkim na odrzuceniu nieprawidłowych ofert oraz stworzeniu listy rankingowej i wyboru zwycięzcy, z którym zostanie podpisana umowa na wykonanie zamówienia.

Trzeba pamiętać, że samego zakupumaszyn i urządzeń oraz rozpoczęcie robót budowlanychmożna dokonać dopiero po podpisaniu z Zarządem Województwa Lubuskiego umowy o przyznaniu pomocy i zastosowaniu konkurencyjnego trybu wyboru wykonawcy.

Wydatki poniesione z naruszeniem zasady konkurencyjności mogą zostać uznane za niekwalifikowalne w całości lub w części, w zależności od wagi tego naruszenia. Należy więc zwrócić szczególną uwagę, na ich stosowanie.

 

Wszystkie szczegóły w załącznikach poniżej:

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań

Wniosek_po_nadanie_uprawnien_do_portalu_ogloszen_ARiMR.pdf

Instrukcja wypelniania wniosku o nadanie uprawnień Portal Ogłoszeń

Zasada konkurencyjności Zielona Góra.pptx

 

 

 

Dzisiaj
Wczoraj
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Odwiedzin
867
1734
1385937
40324
2214725