LGD Grupa Łużycka

Odnowa i rozwój wsi

Dokumenty dotyczące aktualnego naboru w menu po prawej stronie -> patrz najnowsza data pod nazwą Odnowa i rozwój wsi.


Realizacja działania tworzy warunki dla rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej przez wsparcie inwestycyjne przyznawane na realizację projektów związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, w tym utrzymaniem, odbudowę i poprawę stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich. Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

Zakres działania
1. Infrastruktura publiczna:
 • remonty i wyposażenie świetlic, klubów, domów kultury,
 • tzw. Centrum wsi – parkingi, chodniki, oświetlenie,
 • budynki na cele promocji lokalnych produktów i usług.
2. Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie turystyki:
 • ścieżki rowerowe,
 • szlaki piesze,
 • obiekty sportowe,
3. Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie sportu i rekreacji:
 • obiekty małej architektury,
 • urządzanie i porządkowanie terenów zielonych, parków,
 • zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych dla celów rekreacyjnych.
4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego:
 • rewitalizacja zabytkowych budynków, obiektów małej architektury, lokalnych pomników historycznych,
 • remonty zabytkowych Kościołów,
 • odnawianie zabytkowych cmentarzy.


Definicja beneficjenta
1) gminy;
2) instytucje kultury, dla których organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, których cele statutowe są zbieżne z celami działania „Odnowa i rozwój wsi”;
3) Kościoły i Związki wyznaniowe – w ograniczonym zakresie;
4) organizacje pozarządowe o statusie organizacji pożytku publicznego (stowarzyszenia i fundacje), których cele statutowe są zbieżne z celami działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Forma i wysokość pomocy
1. Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne poniesione przez beneficjenta, w wysokości nieprzekraczającej 80% tych kosztów, z tym że dla jednej miejscowości – nie więcej niż 500 000 zł w okresie realizacji Programu.
2. Wysokość pomocy nie może być wyższa niż 500 000 zł, także w przypadku operacji realizowanej w więcej niż jednej miejscowości, z tym że kwotę tę dzieli się proporcjonalnie do kosztów realizacji w każdej z tych miejscowości.
3. Wysokość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji nie może być równa lub niższa niż 25 000 zł, według kalkulacji kosztów określonych we wniosku o przyznanie pomocy (kosztów kwalifikowalnych).
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 65, poz. 417)
Pobierz rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. (tekst jednolity) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Pobierz rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa wsi" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Pobierz rozporządzenie

 
Dzisiaj
Wczoraj
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Odwiedzin
1464
1360
605497
46592
1438470