LGD Grupa Łużycka

CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁÓWE LSR wraz z przedsięwzięciami

Cele ogólne

Cele szczegółowe

Przedsięwzięcia

1. Tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju obszaru LGD

1.1. Wspieranie inicjatyw wzmacniających więzi społeczne oraz działań aktywizujących grupy defaworyzowane

1.1.1. Inicjatywy wzmacniające więzi społeczne w tym działania aktywizujące grupy defaworyzowane

1.2. Zdobywanie i podnoszenie wiedzy, kompetencji oraz umiejętności mieszkańców obszaru LGD

1.2.1. Działania związane z pobudzaniem aktywności społeczno- zawodowej

1.3. Poprawa estetyki przestrzeni publicznej – budowa lub przebudowa infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej

1.3.1. Budowa lub przebudowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej

2. Wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej obszaru LGD

2.1. Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych

2.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej.

2.2. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz utrzymanie miejsc pracy

2.2.1. Rozwijanie działalności gospodarczej

2.2.2. Utrzymanie miejsc pracy

3. Wzrost inicjatyw ukierunkowanych na turystykę i dziedzictwo lokalne

3.1. Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej obszaru

3.1.1. Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej

3.2. Zachowanie lokalnego dziedzictwa – ochrona zabytków i obiektów związanych z dziedzictwem lokalnym oraz wspieranie inicjatyw związanych z dziedzictwem lokalnym

3.2.1. Zachowanie lokalnego dziedzictwa – konserwacja i restauracja zabytków

3.2.2. Zachowanie lokalnego dziedzictwa – inicjatywy związane z dziedzictwem lokalnym

3.3. Promocja obszaru LGD

3.3.1. Przedsięwzięcia służące promocji obszaru poprzez wykorzystanie wszelkiego rodzaju form przekazu

 

Dzisiaj
Wczoraj
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Odwiedzin
809
1957
983643
23866
1819561