LGD Grupa Łużycka

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Dokumenty dotyczące aktualnego naboru w menu po prawej stronie -> patrz najnowsza data pod nazwą Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
____________________________

Realizacja działania tworzy warunki dla dywersyfikacji działalności gospodarczej i poprawy możliwości zatrudnienia, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich.

Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Zakres działania

Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie: 

 • usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
 • usług dla ludności,
 • sprzedaży hurtowej i detalicznej,
 • rzemiosła lub rękodzielnictwa,
 • robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,
 • usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem,
 • usług transportowych,
 • usług komunalnych,
 • przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,
 • magazynowania lub przechowywania towarów,
 • wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,
 • rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.


Pomoc może być przyznana, jeżeli:

 • operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym;
 • operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji;
 • siedziba lub oddział,  miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku operacji związanych z nieruchomością, miejsce położenia nieruchomości, znajduje się:

• w miejscowości należącej do:

   - gminy wiejskiej albo

   - gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tyś. mieszkańców, albo

   - gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tyś. mieszkańców (w przypadku podmiotów innych niż grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw, uznane organizacje producentów owoców i warzyw oraz podmioty świadczące usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa),

• w miejscowości należącej do:

  - gminy wiejskiej albo

  - gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, albo
  - gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców (w przypadku grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, uznanych organizacji producentów owoców i warzyw oraz podmiotów świadczących usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa),

 • ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;
 • w okresie ostatnich 2 lat wnioskodawca nie uzyskał pomocy w ramach PO Kapitał Ludzki, działanie „Promocja przedsiębiorczości”.

Definicja beneficjenta

Osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób, i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro.

Forma i wysokość pomocy

Pomoc ma formą zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji. Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć:

 • 100 000 zł – jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym operacji;
 • 200 000 zł – jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym operacji;
 • 300 000 zł – jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym operacji.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 300 000 zł W przypadku przetwórstwa produktów rolnych (objętych załącznikiem nr 1 do Traktatu Wspólnot Europejskich) lub jadalnych produktów leśnych, maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, wynosi 100 000 zł.

 
Dzisiaj
Wczoraj
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Odwiedzin
1524
1360
605497
46652
1438530