LGD Grupa Łużycka

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Dokumenty dotyczące aktualnego naboru w menu po prawej stronie -> patrz najnowsza data pod nazwą Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

_________________________

Realizacja działania tworzy warunki dla zrównoważonego rozwoju społeczno gospodarczego obszarów wiejskich przez udzielenie pomocy na podejmowanie lub rozwijanie przez rolników, domowników i małżonków rolników działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem w zakresie produkcji lub usług.

Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników i małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych środek dochodów, promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich.Zakres działania

Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie:

 • usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
 • usług dla ludności;
 • sprzedaży hurtowej i detalicznej;
 • rzemiosła lub rękodzielnictwa;
 • robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
 • usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
 • usług transportowych;
 • usług komunalnych;
 • przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
 • magazynowania lub przechowywania towarów;
 • wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
 • rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.


Pomoc może być przyznana, jeżeli:

 • operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym;
 • operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji;
 • działalność, której dotyczy operacja, zarejestrowana jest w miejscowości należącej do:
 • gminy wiejskiej, albo
 • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo
 • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
 • inwestycje związane z budową, remontem, wyposażeniem, zagospodarowaniem nieruchomości objętych operacją, dotyczą nieruchomości położonych w w/w miejscowościach;
 • operacja wiąże się z możliwością zatrudnienia w ramach podjętej albo rozwijanej działalności nierolniczej;
 • gospodarstwo rolne, w którym pracuje beneficjent było objęte, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, płatnościami bezpośrednimi.


Definicja beneficjenta

Osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik.Form i wysokość pomocy

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym, w okresie realizacji programu, nie może przekroczyć 100 000 zł.

Dla beneficjentów, którzy planują realizować operacje dotyczące wytwarzania biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego ustala się dodatkowy limit pomocy w wysokości nie przekraczającej 500 000 zł.

 

Poziom pomocy

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych, w operacji, Maksymalny poziom pomocy finansowej wynosi 50% kosztów kwalifikowanych albo – w przypadku wystąpienia szkody w gospodarstwie rolnym rolnika, spowodowanej przez powódź lub obsunięcie się ziemi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich - 80% kosztów kwalifikowanych
Dzisiaj
Wczoraj
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Odwiedzin
1449
1360
605497
46577
1438455