Informacja dla beneficjentów składających wnioski w ostatnim naborze - WAŻNE!!!
czwartek, 21 sierpnia 2014 12:58

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wnioski, które zostaną wybrane do dofinansowania w ramach działań Małe projekty, Odnowa i rozwój wsi, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, w ostatnim naborze trwającym od 17.09.2014 do 30.09.2014 muszą być zrealizowane i rozliczone (złożenie wniosku o płatność ostateczną) do 31 marca 2015 roku.

 
Informacja dla beneficjentów składających wnioski w naborze 17-30.07.2014 - WAŻNE!!!
piątek, 18 lipca 2014 23:02

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wchodzącym w życie z dniem 16 lipca 2014 roku wnioski, które zostaną wybrane do dofinansowania w ramach działań Małe projekty, Odnowa i rozwój wsi, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, w naborze trwającym od 17.07.2014 do 30.07.2014 muszą być zrealizowane i rozliczone (złożenie wniosku o płatność ostateczną)do 31 marca 2015 roku.

 
Informacja dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PROW - WAŻNE!
czwartek, 06 marca 2014 12:00

Prosimy o zapoznanie się z informacją przygotowaną przez Wydział Autoryzacji Płatności Departamentu PROW w Zielonej Górze dotyczącą prawidłowej realizacji i rozliczenia projektów realizowanych w ramach PROW 2007-2013.

Informacja dla beneficjentów

 
PROJEKT WSPÓŁPRACY - Szlakiem Atrakcyjnego Krajobrazu „15 południka”
poniedziałek, 02 grudnia 2013 21:55

W listopadzie 2013 roku rozpoczęła się realizacja projektu współpracy SZLAKIEM ATRAKCYJNEGO KRAJOBRAZU „15 POŁUDNIKA”  Partnerami projektu są Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” oraz „Lokalna Grupa Działania Zielone Światło”. Projekt swoim zasięgiem obejmuje obszar dwóch powiatów (krośnieńskiego i żarskiego), w których skład wchodzą następujące gminy: Brody, gmina wiejska Gubin, Lubsko, Jasień, Lipinki Łużyckie, Łęknica, Trzebiel, Tuplice, Krosno Odrzańskie, Maszewo i Bytnica. Głównym celem projektu jest promocja zasobów turystycznych obszaru grup partnerskich poprzez wydanie przewodnika i mini przewodnika turystycznego  oraz utworzenie strony internetowej. Informacje dotyczące realizacji projektu będą zamieszczane w zakładce PROJEKTY STOWARZYSZENIA – Szlak „15 południka”.

 
ANKIETA MONITORUJĄCA - Małe projekty
czwartek, 20 września 2012 09:56
Zgodnie z § 5 pkt.3 umowy o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 - Beneficjent zobowiązuje się złożyć do siedziby Samorządu Województwa, w którym została zawarta umowa, wypełniony formularz ankiety monitorującej:
1) w terminie do dnia 31 stycznia drugiego roku następującego po roku otrzymania płatności ostatecznej (dotyczy osób fizycznych).
2) najpóźniej do 30 dni roboczych po zakończeniu roku obrotowego następującego po roku obrotowym, w którym otrzymana została płatność ostateczna (dotyczy osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej).
 
Do pobrania:
Ankieta monitorująca
Instrukcja

 
BRODY GUBIN JASIEŃ LIPINKI ŁUŻ. LUBSKO ŁĘKNICA TRZEBIEL TUPLICE